logo
Jeste?? w:  Strona główna ???? Komunikaty

Zaproszenie do składania oferty na dostawę artykułów żywnościowych

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Szczecinie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej. Oferty można składać na jedną lub więcej z wymienionych w załącznikach grup żywnościowych:

Zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.843):


"§5.1 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
§5.2 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia
w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii."


Rodzice składają wniosek wraz z opinią lekarza w sekretariacie szkoły.
Wniosek do pobrania ze strony www.sp10szczecin.pl lub w sekretariacie szkoły.

Pobierz wniosek do wydruku