logo
O szkole

Regulamin Wewnętrzny
Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie jest dokumentem zawierającym szczegółowe ustalenia dotyczące zasad obowiązujących w szkole.

§ 1

Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia określa Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie.

§ 2

POWINNOŚCI UCZNIA W JEGO CODZIENNYM SZKOLNYM ŻYCIU  

 1. Uczeń powinien:
  • systematycznie uczęszczać do szkoły na wszystkie zajęcia lekcyjne obowiązkowe i te, na które zgodę wyrazili jego rodzice / prawni opiekunowie,
  • być zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych
  • punktualnie przychodzić do szkoły, nie spóźniać się bez powodu na zajęcia,       
  • usprawiedliwiać w terminie swoją nieobecność  w szkole,
  • uzupełniać braki w materiale z powodu nieobecności w szkole na zasadach  uzgodnionych z nauczycielami,
  • poprawiać słabe oceny / tj. niedostateczne, dopuszczające, dostateczne / na zasadach uzgodnionych z nauczycielami,
  • zgłaszać nauczycielowi przed zajęciami lekcyjnymi swoje nieprzygotowanie,
  • zadawać nauczycielom pytania w momencie niezrozumienia przekazywanych treści.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo uczniowie mają zakaz, po zakończonych zajęciach, oczekiwania na rodziców / prawnych opiekunów poza terenem szkoły, chyba że rodzice /prawni opiekunowie wyrażą na to zgodę.
 3. W przypadku wcześniejszego przybycia do szkoły /przed godz.7.45 / uczniowie czekają na zajęcia w  holu szkoły, a w przypadku przybycia po godzinie 8.00 to na rozpoczęcie zajęć czekają w bibliotece.
 4. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego, nieuczęszczający na religię  i zajęcia „Wychowania do życia w rodzinie” przebywają w szkole przy grupie, w czytelni szkolnej,  w  świetlicy lub nie przychodzą do szkoły na te zajęcia, zgodnie ze wskazaniami rodziców / prawnych opiekunów zawartymi we wniosku do dyrektora szkoły. 
 5. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych uczniowie czekają na rodziców/ prawnych opiekunów w czytelni szkolnej, w holu szkoły lub samodzielnie wracają do domu za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów w szkole nie dopuszcza się używania teczek na kółkach tj. ciągania po korytarzach, po schodach. W przypadku posiadania przez ucznia takiej teczki , musi nosić ją na plecach z zabezpieczoną rączką stelaża ( obowiązuje od 11.10.2010r.).

§ 3

STRÓJ   UCZNIA

 1. W szkole obowiązuje następujący strój ucznia: 
  • galowy (ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną)
  • sportowy (ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną)
  • codzienny, ujednolicony tzw. „mundurek” – wzór ustalony przez   dyrektora  szkoły w porozumieniu z radą rodziców.
 2. Strój codzienny ucznia to:
  • bordowa bluzka polo  z logo szkoły – długi, krótki rękaw,
  • beżowa bluza, kamizelka z logo szkoły
  • spodnie, spódnica / stosowna długość tj. do 3/4 długości uda / ciemne,  dowolny gatunek materiału /oprócz welur, dres/ w jednolitym kolorze : granat, czerń, zieleń,  jeans,  szary, brąz.
  • bordowa koszulka typu t-shirt - krótki rękaw z logo szkoły - na upalne dni
 3. W upalne dni dopuszcza się noszenie spódnic, spodni w jednolitych jasnych kolorach. Spodnie nie krótsze niż 3/4 długości uda.
 4. Strój codzienny obowiązuje uczniów na czas pobytu w szkole  i na boisku szkolnym podczas przerw między zajęciami lekcyjnymi i po zakończeniu zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz podczas wyjść do muzeum, wycieczek przedmiotowych oraz na konkursach szkolnych.
 5. Podczas wyjść na konkursy międzyszkolne obowiązuje strój galowy z identyfikatorem szkoły.
 6. Ustala się następujący sposób noszenia stroju codziennego:
  • sama bluzka polo z logo szkoły,
  • bluza lub kamizelka z bluzką polo z logo szkoły,
  • nie nosi się bluz przewiązanych w  pasie,
 7. Nie dopuszcza się noszenia pod bluzką polo z krótkim rękawem bluzki w innym kolorze z długim rękawem.
 8. Codzienny strój ucznia /mundurek/ nie obowiązuje:
  • na imprezach sportowych,
  • festynach,
  • balach, klasowych dyskotekach,
  • podczas  wycieczek i wyjazdów turystycznych.
 9. Wymagane jest podpisanie „mundurka” nazwiskiem oraz klasą  w celu jego identyfikacji w przypadku zagubienia lub zaistniałej pomyłki.
 10. STRÓJ SPORTOWY UCZNIA TO :
  1. Sala gimnastyczna
   • biała, sportowa podkoszulka /dziewczęta i chłopcy/,
   • spodenki sportowe /czerń , granat, chaber/,
   • sportowe, bezpieczne obuwie antypoślizgowe /jasna podeszwa/,
   • białe skarpetki.
  2. Pływalnia szkolna
   • strój kąpielowy /dowolny kolor/,
   • czepek,
   • klapki,
   • obowiązuje noszenie mydła i ręcznika,
   • okulary według uznania
 11. STRÓJ GALOWY UCZNIA TO :
  • biała bluzka, spódnica /granat, czerń/ - dziewczęta,
  • biała koszula, spodnie /granat, czerń/, garnitur - chłopcy,
  • dodatkowe, jednakowe elementy wyróżniające poszczególne klasy /np. krawaty, kokardy, tarcze…/  ustalają wychowawcy klas z rodzicami.
 12. Strój galowy obowiązuje na:
  • uroczystościach z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku  szkolnego,
  • ślubowaniu klas pierwszych,
  • akademiach szkolnych i imprezach okolicznościowych,
  • sprawdzianie po klasie VI,
  • oraz podczas wyjść do teatru lub na koncerty,
 13. Uczniowie kl. I-VI oraz dzieci z  oddziału przedszkolnego mają obowiązek  noszenia ustalonego stroju / codziennego, galowego i sportowego /

§ 4

WYGLĄD  ZEWNĘTRZNY  UCZNIA

 1. Każdy uczeń ma obowiązek:
  • dbać o schludny, estetyczny wygląd,
  • przestrzegać zasad higieny osobistej,
 2. Na terenie szkoły uczniowie chodzą bez nakrycia głowy.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów zabrania się noszenia na szyi tzw. smyczy z kluczami.
 4. Uczniom zabrania się:
  • farbowania, koloryzowania włosów,
  • stosowania makijażu, malowania paznokci,
  • noszenia jakiejkolwiek biżuterii bez względu na jej wielkość,
  • noszenia rozpuszczonych, długich włosów /włosy spięte, związane/.
 5. Do kontroli wyglądu zewnętrznego uczniów tym noszenia przez nich „mundurka„, stroju galowego, sportowego  upoważnieni są:
  • wychowawcy klas /systematycznie /,
  • pedagog szkolny /doraźnie /,
  • dyrektor i wicedyrektor szkoły  /doraźnie /.
 6. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają prawo do zwracania uwagi  uczniom, jeżeli ich wygląd odbiega od ustaleń szkoły i mają obowiązek zgłaszania tego   faktu wychowawcom klas.
 7. Wychowawcy klas mają obowiązek informowania rodziców / prawnych opiekunów  o nieprzestrzeganiu przez ich dzieci ustalonych przez szkołę zasad.
 8. Wygląd zewnętrzny ucznia ma wpływ na ustalenie uczniowi oceny zachowania.

§ 5

OBUWIE ZMIENNE W SZKOLE

 1. W budynku szkoły w okresie od 1 października do końca kwietnia każdego roku szkolnego  uczniów obowiązuje obuwie zmienne.
 2. Przez cały rok szkolny obuwie zmienne obowiązuje w :
  • świetlicy szkolnej,
  • oddziale przedszkolnym.
  • sali rekreacyjno-ruchowej,
  • czytelni,
  • na sali gimnastycznej i na pływalni szkolnej /klapki/.
 3. Po szkole uczniowie powinni chodzić przez cały rok szkolny w obuwiu bezpiecznym z jasną podeszwą. antypoślizgową
 4. Uczniowie zobowiązani są pozostawiać obuwie zmienne w szatni, w szafkach lub w podpisanych workach, na wieszakach w wyznaczonych boksach. 

§ 6

UCZNIOWSKIE   SZATNIE

 1. Uczniowie klas II-VI posiadają w szatni wyznaczone boksy z zamykanymi szafkami, zaś dzieci z grupy przedszkolnej i  klasy pierwsze  boksy z otwartymi szafkami.
 2. W szafkach uczniowie pozostawiają odzież wierzchnią, obuwie zmienne, sportowe, teczki.  Mogą również pozostawiać podręczniki /klasy starsze/, obuwie sportowe…. Nie pozostawia się w szatni pieniędzy, wartościowych rzeczy.
 3. Niewskazane jest noszenie do szkoły firmowej odzieży, obuwia.
 4. Konieczne jest podpisanie, oznakowanie odzieży, obuwia, teczek  w celu identyfikacji.
 5. Uczniowie, którzy korzystają z obiadów po lekcjach zobowiązani są przed obiadem  pozostawiać teczki w szatni / klasy starsze /. Niedozwolone jest pozostawianie ich  w holu szkoły, na  korytarzach Ta sama zasada obowiązuje w przypadku wyjść uczniów na boisko szkolne.
 6. Uczniowie odpowiadają za zabezpieczenie swoich szafek /zamykają na kłódkę/,  za ład i porządek w szafkach.
 7. Przebywanie uczniów w szatni jest dozwolone tylko zgodnie z uzasadni onymi potrzebami.
 8. Uczniowie  dodatkowy kluczyk od kłódki pozostawiają w swojej klasie  u  wychowawcy.
 9. W przypadku zagubienia kluczyka od kłódki lub braku zapasowego jej przepiłowanie może być dokonane  za:  zgodą wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności za zgodą dyrektora, wicedyrektora szkoły.
 10. Wychowawcy klas 2 razy w okresie dokonują kontroli czystości szafek.
 11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni  pieniądze, wartościowe rzeczy. Uczniowie przynoszą je na własną odpowiedzialność.

§7

 SALE   LEKCYJNE

 1. Każda sala lekcyjna przydzielona jest nauczycielowi-opiekunowi, który:
  • dba o jej wystrój i estetyczny wygląd,
  • dba o jej wyposażenie, odpowiada za jej stan,
  • zgłasza wszelkie usterki zagrażające bezpieczeństwu uczniów  dyrektorowi szkoły i kierownikowi gospodarczemu , domaga się ich usunięcia,
  • ma prawo do dochodzenia w porozumieniu z dyrektorem szkoły winnych spowodowanych  zniszczeń w Sali,
 2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają prawo do zajmowania sal lekcyjnych  zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć oraz mają obowiązek:
  • dbania o ład i porządek w sali,  właściwego jej wykorzystania, odpowiadają  za   stan po zakończeniu zajęć,
  • dochodzenia zniszczeń powstałych w czasie trwania zajęć.
 3. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia w sali odpowiada za:
  • prawidłowe usadzenie uczniów przy stolikach tj. zgodnie z ich numeracją,                       
  • odpowiednią odległość   stolików od tablicy.
 4. Przenoszenie wyposażenia /meble, pomoce/ z sali do sali jest możliwe wyłącznie za wiedzą  i zgodą dyrektora szkoły.

UCZNIOWIE:

 1. Po pierwszym dzwonku na zajęcia lekcyjne uczniowie zobowiązani są ustawić się parami przed salą lekcyjną i czekać na nauczyciela.
 2. W przypadku nieobecności nauczyciela  przewodniczący klasy lub jego zastępca   zgłasza ten fakt    wicedyrektorowi   szkoły   lub   dyrektorowi,    ewentualnie w    sekretariacie szkoły.
 3. Uczniowie wchodzą do sal pod opieką nauczyciela i  zajmują  miejsca zgodnie z  jego ustaleniami.
 4. Każdy uczeń dba o ład i porządek przy i na stoliku, wiesza teczkę.
 5. Uczniowie mają obowiązek dbać o mienie w sali, w której przebywają. W przypadku spowodowania zniszczenia, za czyn ucznia materialną  odpowiedzialność  ponoszą rodzice / prawni opiekunowie/.
 6. Podczas zajęć lekcyjnych niedozwolone jest uczniom:
  • głośne komentowanie, wyśmiewanie z odpowiedzi koleżanek  i kolegów,    
  • jedzenie, picie, żucie gumy,
  • rzucanie, strzelanie papierkami...
  • posiadanie włączonego telefonu komórkowego w przypadku przyniesienia go do szkoły /pomimo zakazu noszenia/,
  • niszczenie mienia, pozostawiania po sobie nieporządku po zakończonych  zajęciach,
  • chodzenia po klasie / bez uzasadnienia/.
 7. W trakcie trwania zajęć lekcyjnych niedozwolone jest uczniom wychodzenie z zajęć bez uzasadnionego powodu /wyjątek – potrzeba fizjologiczna/.
 8. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno uczniom wybiegać z sal po
  dzwonku na przerwę oraz przebywania w salach lekcyjnych na przerwach  bez  opieki nauczyciela.

§ 8

SALA  GIMNASTYCZNA, PŁYWALNIA SZKOLNA  

 1. Na sali gimnastycznej i na pływali szkolnej uczniów   obowiązują   określone  regulaminy, z którymi nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów na początku każdego roku szkolnego.
 2. Uczniom niedozwolone jest przebywanie w sali gimnastycznej i na pływali bez opieki nauczyciela.
 3. W szatniach przy sali gimnastycznej i pływalni uczniowie zobowiązani są do:
  • właściwego zachowania,
  • dbania o ład i porządek – rzeczy ułożone, powieszone na  wieszakach,
  • pozostawiania szatni w czystości.

§ 9

PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNE

 1. Uczniowie mają prawo do przerw. Przerwy są dla nich pewną formą odpoczynku.
 2. W czasie przerw uczniowie przechodzą z sali do sali,  pozostawiają w nich  teczki i przebywają na piętrach, na których mają zajęcia. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za swoje teczki i rzeczy pozostawione poza salami.
 3. Podczas trwania przerw uczniowie ( na każdej kondygnacji )  przebywają w części szerszej korytarza. Nad ich bezpieczeństwem czuwają nauczyciele pełniący   dyżur.
 4. W pogodnie dni podczas przerw uczniowie  wychodzą na boisko szkolne – nadzór   nad ich bezpieczeństwem pełnią dyżurujący nauczyciele.
 5. Dzieci ze świetlicy szkolnej wychodzą na boisko szkolne pod opieką wychowawcy  świetlicy.
 6. Podczas trwania przerw zakazuje się uczniom wychodzenia poza teren szkoły tj. przebywania na osiedlowym placu zabaw,  przed bramą wejściową do szkoły,  biegania do pobliskich sklepów.
 7. Zabrania się uczniom w czasie przerw:
  • biegania , podstawiania celowego nóg,
  • zeskakiwania ze stopni schodów,
  • przebywania bez celu w holu szkoły, w szatni i toaletach,
  • siadania na parapetach okiennych i wychylania się przez okna,
  • niebezpiecznych zabaw,
  • przesiadywania na półpiętrach i na schodach,
 8. Podczas przerw uczniowie mogą pozostawać w salach tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela

§ 10 

STOŁÓWKA

 1. W stołówce szkolnej od 1 października do końca kwietnia każdego roku szkolnego   obowiązuje obuwie zmienne.
 2. W stołówce przebywają uczniowie, którzy mają wykupione obiady i uczniowie, którzy muszą pozostawać pod opieką nauczyciela.
 3. Uczniowie spożywają  obiady zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 4. Uczniowie zobowiązani są do spożywania posiłków w ciszy oraz do kulturalnego zachowania, reagowania na uwagi osób nadzorujących.
 5. Dzieci ze świetlicy szkolnej przychodzą na obiad do stołówki szkolnej pod opieką  wychowawcy świetlicy.
 6. Dzieci z oddziału przedszkolnego przyprowadza na obiad nauczyciel oddziału lub osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

§ 11

TELEFONY KOMÓRKOWE I INNE URZĄDZENIA  ELEKTRONICZNE

 1. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 2. Przez urządzenia elektroniczne rozumie się   odtwarzacze muzyki, gry elektroniczne, aparaty cyfrowe itp.
 3. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne na własną odpowiedzialność.
 4. W przypadku naruszenia przez ucznia postanowień ust. 1 nauczyciel, wychowawca klasy, pedagog i wicedyrektor szkoły mają prawo odebrania uczniowi telefonu   komórkowego, urządzenia elektronicznego i zdeponowania go u dyrektora szkoły.
 5. Zdeponowane rzeczy zwracane są rodzicom / prawnym opiekunom dziecka.
 6. Uczeń ma możliwość telefonicznego kontaktu z rodzicami / prawnymi opiekunami  poprzez sekretariat  szkoły.
 7. Szkoła, ani nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione do szkoły telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne, które uległy zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży  w szkole i poza szkołą,podczas wyjść i wycieczek.
 8. Nieprzestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń  elektronicznych ma wpływ na ustalanie uczniowi oceny zachowania.

§ 12

LEGITYMACJE   SZKOLNE

 1. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania  legitymacji szkolnej.
 2. Legitymacja szkolna jest dokumentem  poświadczającym fakt uczęszczania ucznia do szkoły  oraz jego uprawnienia  do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdach środkami transportu publicznego. jJst także poświadczeniem  tożsamości ucznia.
 3. Pierwszą legitymację oraz w przypadku zmiany adresu, przyjęcia ucznia z  innej szkoły lub braku miejsca na jej przedłużenie szkoła wydaje uczniowi bezpłatnie.
 4. W przypadku zniszczenia, zgubienia legitymacji przez ucznia  szkoła pobiera opłaty za wydanie nowej zgodnie z obowiązującymi przepisami .
 5. Ważność legitymacji podlega przedłużeniu do dnia  30 września każdego roku szkolnego.
 6. Legitymacje do przedłużenia ich terminu ważności zbiera wychowawca klasy i przekazuje do sekretariatu szkoły.

§ 13

KARTA ROWEROWA

 1. Szkoła przeprowadza egzaminy na kartę rowerową.
 2. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 lat.
 3. Po zdaniu egzaminu szkoła wydaje uczniom bezpłatnie kartę rowerową.
 4. Uczniowie , którzy przyjeżdżają do szkoły rowerem, pozostawiają go w  wyznaczonym miejscu i odpowiednio zabezpieczają.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wewnętrzny szkoły ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i wprowadza uchwałą rady. Jest on załącznikiem do statutu szkoły.
 2. Zmiany do regulaminu wprowadza się uchwałą rady pedagogicznej.
 3. Po trzech zmianach wprowadza się uchwałą rady pedagogicznej tekst ujednolicony regulaminu.
 4. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.